Informujeme, že používame súbory cookies za účelom umožniť užívateľom využívať všetky funkcie a zostavenia anonymizovaných štatistík internetovej stránky.
Znamená to, že každý má možnosť slobodne zmeniť nastavenia týkajúce sa cookies vo svojom internetovom prehliadači. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies, prejdite prosím do nastavenia vášho prehliadača, alebo opustite stránku.
Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači, vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení.
Oboznámte sa prosím aj s politikou ochrany súkromia politikou ochrany súkromia, ktorá obsahuje všetky podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov.
Zatvorenie správy a/alebo ďalšie využívanie stránky, bude znamenať súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s politikou ochrany súkromia.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Rešpektujúc vaše právo na súkromie a v záujme bezpečnosti vašich osobných údajov STYROBUD B.T.K. RADOMSCY Sp. j. so sídlom v Trzebosi, ako vlastník a správca webovej stránky umiestnenej pod doménou www.styrobudbetoniarnie.pl a jej podstránok (ďalej len „Služba”) a správca údajov zhromažďovaných a spracúvaných v rámci prevádzky Služby, uplatňuje vhodné riešenia, ktoré ju zabezpečujú. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako používame, zhromažďujeme a uchovávame vaše osobné údaje. V Zásadách ochrany osobných údajov sa opisuje spracovanie údajov poskytnutých alebo zhromaždených prostredníctvom našich digitálnych platforiem, ako aj údajov získaných inými kanálmi (napr. telefonický alebo e-mailový kontakt).

1.2 Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť STYROBUD B.T.K. RADOMSCY Sp. j. so sídlom v Trzebosii, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. 194 Górna, zapísaná v Registri podnikateľov pod číslom KRS: 0000324575, ktorej registračné spisy vedie Okresný súd v Rzeszowe, XII. hospodársky odbor, NIP 5170070048, REGON 69176827200000. Ochrana údajov prebieha v súlade s požiadavkami všeobecne platných právnych predpisov a ukladanie údajov sa uskutočňuje na zabezpečených serveroch.

1.3 Pojem „RODO” znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1.4. Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov. Je to osoba, na ktorú sa môžete obrátiť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv v súvislosti so spracúvaním údajov. Úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať nasledovne:
– listom na adresu: j. so sídlom v Trzebosii, ulica Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski: STYROBUD B.T.K. RADOMSCY Sp. j.

– e-mailom: rodo@styrobud.com.pl

2 Spracovanie údajov

2.1 Vaše osobné údaje získavame najmä tak, že nám ich poskytnete pri používaní našich online služieb, vyplnení online kontaktného formulára, podaní sťažnosti na naše produkty alebo služby, kontaktovaní nás prostredníctvom niektorého z našich komunikačných kanálov alebo pri návšteve našej webovej stránky. Pri používaní webovej lokality môžete byť požiadaní o poskytnutie niektorých vašich osobných údajov, najmä vyplnením kontaktného formulára.

2.2. Údaje zhromažďované prostredníctvom kontaktných formulárov zahŕňajú okrem iného: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresu sídla, IČO spoločnosti, e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštové smerovacie číslo. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na to, aby:

 1. vypracovanie návrhu architektonického konceptu a ocenenia predloženého dopytu a predloženie ponuky,
 2. reagovať na vami zaslanú korešpondenciu s cieľom poskytnúť informácie o výrobkoch vyrábaných našou spoločnosťou, poskytnúť technickú a projektovú podporu,
 3. zasielanie marketingových informácií (propagačných a reklamných) o našich výrobkoch a službách,
 4. na účasť na propagačných akciách, najmä na oznámenie výsledkov propagačných akcií a na vydávanie cien.

Okrem toho môžeme zaznamenať vaše údaje aj vtedy, keď nás kontaktujete telefonicky, e-mailom alebo poštou, písomne alebo telefonicky na čísla a adresy uvedené v službe. Vaša činnosť v rámci Služby sa zaznamenáva v systémových protokoloch (špeciálny počítačový program, ktorý sa používa na uchovávanie chronologických záznamov obsahujúcich informácie o udalostiach a činnostiach týkajúcich sa počítačového systému používaného na poskytovanie Služby).Okrem toho Webová lokalita používa aj súbory cookie. Tie sa používajú na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni, na optimalizáciu obsahu dostupného na Webovej lokalite, na jej prispôsobenie individuálnym potrebám každého používateľa, ako aj na reklamné a štatistické účely.Viac informácií o súboroch cookie nájdete v § 3 týchto zásad ochrany osobných údajov.

2.3 Spracovanie osobných údajov sa vykonáva na tieto účely:

 • na plnenie kúpnej zmluvy vrátane zmlúv uzavretých bez registrácie v obchode (právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy – čl.
  6 ods. 1 písm. b) RODO);
 • na účely elektronického poskytovania služieb v zmysle poskytovania prístupu k obsahu zhromaždenému v Obchode, kontaktných formulárov, vytvorenia Konta a používania jeho funkcií (právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy – článok 6 ods. 1 písm. b) RODO);
 • na vybavovanie reklamácií (právnym základom spracovania je nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy – článok 6 ods. 1 písm. b) RODO);na marketingové účely správcu (právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu – článok 6 ods. 1 písm. f) RODO);
 • na analytické a štatistické účely (právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu – článok 6 ods. 1 písm. f) RODO spočívajúci vo vykonávaní analýz činnosti Používateľov na Webovej lokalite a spôsobu, akým používajú svoj účet, ako aj ich preferencií s cieľom zlepšiť používané funkcie);
 • na účely prípadného preukazovania a uplatňovania nárokov alebo obrany proti nim (právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu – článok 6 ods. 1 písm. f) RODO spočívajúci v ochrane jeho práv).

2.4 Vaše osobné údaje sa nespracúvajú dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania uvedeného v ods. 2.3 vyššie.

2.5 Máte právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov a na ich opravu. Na uplatnenie tohto práva použite možnosť v rámci svojho účtu alebo e-mailovú adresu uvedenú nižšie.

2.6 Pokiaľ ste udelili svoj súhlas (prihlásenie sa na odber noviniek), vami poskytnutá e-mailová adresa bude použitá na marketing vlastných produktov obchodu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním príslušného vyhlásenia na e-mailovú adresu rodo@styrobud.com.pl. Údaje sa spracúvajú až do odvolania súhlasu.

2.7. Za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy môže Obchod poskytnúť vaše údaje partnerom, medzi nimi aj tým, prostredníctvom ktorých Obchod plní svoje záväzky, ako sú kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia platobných systémov, účtovné spoločnosti alebo spoločnosti zaoberajúce sa reklamáciami. V takýchto prípadoch je množstvo prenášaných údajov obmedzené na požadované minimum. Okrem toho môžu byť vami poskytnuté informácie sprístupnené príslušným orgánom verejnej moci, ak to vyžadujú platné právne predpisy.

2.8. Vyhradzujeme si právo spracúvať vaše údaje po ukončení Zmluvy alebo odvolaní vášho súhlasu len v rozsahu potrebnom na uplatnenie prípadných nárokov na súde alebo ak nám vnútroštátne právo alebo právo EÚ alebo medzinárodné právo ukladá povinnosť uchovávať údaje.

2.9 V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte tieto práva:

 • máte možnosť kedykoľvek prezerať a upravovať svoje údaje v rámci webovej lokality po prihlásení sa pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla. V prípade, že zabudnete svoje heslo alebo sa vyskytnú iné problémy s prihlásením, kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej nižšie.
 • Právo byť informovaný o spracovaní vašich údajov v rozsahu článku 15 RODO;
 • podľa článku 16 RODO právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú;
 • podľa článku 17 RODO právo na vymazanie („právo byť zabudnutý”) vašich osobných údajov uložených u nás, pokiaľ nie je ďalšie spracovanie nevyhnutné: na uplatnenie vášho práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na určenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov;
 • podľa článku 18 RODO – právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ: ste spochybnili presnosť vašich osobných údajov, spracúvanie je nezákonné a namietate proti jeho vymazaniu, vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na určenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov, ste podali námietku proti spracúvaniu na základe článku 21;
 • podľa článku 20 RODO – právo získať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi („právo na prenosnosť údajov”);
 • v súlade s článkom 77 RODO právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Vo všeobecnosti sa môžete v tejto veci obrátiť na dozorný orgán v mieste svojho obvyklého bydliska, pracoviska alebo v mieste našej prevádzky. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania a používania vašich osobných údajov, opravy, blokovania alebo vymazania vašich údajov, prípadne chcete odvolať udelené súhlasy alebo namietať proti používaniu vašich údajov na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, obráťte sa na prevádzkovateľa na adrese rodo@styrobud.com.pl.
 • Právo namietať – ak spracúvame vaše osobné údaje spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov s cieľom zabezpečiť naše oprávnené záujmy, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov na takéto účely – s účinnosťou do budúcnosti. V prípade spracúvania na účely priameho marketingu môžete svoje právo namietať uplatniť kedykoľvek. Ak sa spracovanie uskutočňuje na iné účely, máte právo namietať len z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Po uplatnení práva na námietku nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme existenciu platných, legitímnych dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami a právami, alebo ak spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Vyššie uvedené neplatí, ak sa spracúvanie vykonáva na účely priameho marketingu. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel.

2.10. Zaviedli sme pseudonymizáciu, šifrovanie údajov a máme zavedené riadenie prístupu, aby sme minimalizovali dôsledky akéhokoľvek porušenia bezpečnosti údajov.

2.11. Osobné údaje spracúvajú len nami poverené osoby alebo spracovatelia, s ktorými úzko spolupracujeme.

3 Cookies

3.1 Webová stránka www.styrobudbetoniarnie.pl používa súbory cookie. Sú to malé textové súbory odosielané webovým serverom a ukladané počítačovým softvérom prehliadača. Pri opätovnom pripojení prehliadača k webovej stránke webová stránka rozpozná typ zariadenia, z ktorého sa používateľ pripája. Parametre umožňujú čítať informácie, ktoré obsahujú, len serveru, ktorý ich vytvoril. Súbory cookie preto uľahčujú používanie predtým navštívených stránok.
3.2. Zhromaždené informácie sa týkajú:

 • IP adresy,
 • typu použitého prehliadača
 • jazyka,
 • typ operačného systému,
 • poskytovateľa internetových služieb,
 • informácie o čase a dátume umiestnenie,
 • informácie odoslané na webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára.

3.3 V našej službe používame nasledujúce súbory cookie:

 • „autentifikačné súbory cookie, ktoré sa používajú pri službách vyžadujúcich autentifikáciu na webovej lokalite;
 • bezpečnostné súbory cookie, napr. používané na zistenie zneužitia autentifikácie webovej lokality;
 • „výkonnostné” súbory cookie, ktoré umožňujú zhromažďovať informácie o používaní webovej lokality;
 • „funkčné” súbory cookie, ktoré umožňujú „zapamätať si” nastavenia zvolené používateľom a prispôsobiť používateľské rozhranie, napr. s ohľadom na zvolený jazyk alebo región pôvodu používateľa, veľkosť písma, dizajn webovej stránky atď.
 • „reklamné” súbory cookie, ktoré umožňujú poskytovať používateľom reklamný obsah vhodnejší pre ich záujmy.

3.4. Wykorzystujemy poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny/Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny/Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny/Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3.5. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć lub przywrócić opcje gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

3.6. Monitorowania informacji dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje Państwa zachowanie na stronie.

3.7. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy STYROBUD B.T.K. RADOMSCY Sp. j. Z siedzibą w Trzebosi w celu optymalizacji działań.

3.8. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: rodo@styrobud.com.pl